Suportahan ang Doctors Without Borders

Sa tulong ninyo, maaari kaming magpatuloy sa pagbibigay ng emergency medical assistance nang may kalayaan at walang kinikilingan, sa mga taong apektado ng armadong labanan, epidemya, natural na kalamidad, at pagkakabukod sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang MSF ay tumutulong sa mga tao ayon sa kanilang pangangailangan, nang di binibigyang pansin ang kanilang lahi, relihiyon, kasarian o mga kaakibat na politikal. Ang inyong donasyon ay gagamitin para suportahan ang relief work ng MSF.

Donate with credit card below
- OR -
*Titulo
Paraan ng Pagbayad: VISA Master

Maaari naming gamitin ang inyong personal na impormasyon upang bigyan kayo ng kaalaman tungkol sa mga ginagawa ng MSF. Pakisabi sa baba kung kayo’y sang-ayon o di sang-ayon na kontakin namin para rito. Maaari ninyong piliing itigil ang pagdating ng impormasyon kahit kailan ninyo gusto,sabihan ninyo lang kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat o email.

Pinapangako naming panatiliing pribado at lihim ang inyong mga personal na detalye. Ang lahat ng personal na datos na makakalap namin ay pinoprotektahan ng Personal Data (Privacy) Ordinance of Hong Kong. Ipinapangako naming hindi namin ibebenta, ibabahagi o ipagpapalit ang inyong impormasyon sa ibang kumpanya o organisasyon. Ang impormasyong ibibigay ninyo ay ituturing naming kumpidensiyal, at gagamitin lamang ng MSF at ng ilang service providers na maingat naming pipiliin, para sa pangangasiwa ng inyong donasyon, pagbibigay ng resibo, at para sa anumang komunikasyong may kaugnayan sa inyong donasyon. Para sa karagdagang detalye, basahin ang aming Privacy Policy.