บริจาคให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน

การสนับสนุนจากท่านจะช่วยมอบความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างเป็นอิสระและไม่แบ่งฝ่ายให้แก่ประชาชนที่ถูกกระทบจากการสู้รบ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ MSF เสนอความช่วยเหลือให้ผู้คนตามความจำเป็น โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือแนวคิดทางการเมือง เราจะนำเงินบริจาคของท่านมาใช้สนับสนุนงานบรรเทาทุกข์ของ MSF เพื่อส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์

Donate with credit card below
- OR -
*คำนำหน้า
วิธีการชำระเงิน: VISA Master

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับงานของ MSF หากท่านตกลงจะให้เราติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรุณาคลิกตกลง และท่านสามารถขอยกเลิกการรับข่าวสารดังกล่าวได้ทันทีโดยแจ้งให้เราทราบทางไปรษณีย์หรืออีเมล

เราสัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลของท่าน: เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมไว้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมาย (ความเป็นส่วนตัวของ) ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data (Privacy) Ordinance) ของฮ่องกงว่าด้วยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราสัญญาว่าจะไม่ขาย แบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท/องค์กรอื่นใด ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสุดยอด และมีเพียง MSF และผู้ให้บริการซึ่งเราคัดเลือกมาแล้วอย่างระมัดระวังเท่านั้นที่จะนำข้อมูลของท่านไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินบริจาค การออกใบเสร็จรับเงิน และการสื่อสารเกี่ยวกับเงินบริจาคของท่าน กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา