บริจาคให้กับองค์การแพทย์
ไร้พรมแดน

การสนับสนุนของคุณสามารถส่งต่อความช่วยเหลือทางการแพทย์ ใต้หลักการทำงานโดยอิสระและไม่แบ่งฝ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ เงินบริจาคของคุณจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์การแพทย์ไร้พรมแดนทำงานร่วมกับผู้คนทั่วโลก โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือทัศนคติการเมืองต่อไป

การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอของผู้บริจาครายเดือนเป็นกำลังที่มั่นคงและยั่งยืน ทำให้การทำงานขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนสามารถเดินหน้าได้ทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยยึดมั่นในหลักของการทำงานที่เป็นอิสระ ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นกลาง คุณสามารถผลักดันให้การทำงานด้านการแพทย์ดำเนินต่อไปได้ด้วยการบริจาครายเดือน

Donate with credit card below
- OR -
*คำนำหน้า
จำนวนเงิน: VISA Master

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน หากคุณยินยอมให้เราติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรุณากดยินยอม และคุณสามารถขอยกเลิกการรับข่าวสารได้ทันทีโดยการแจ้งให้เราทราบผ่านอีเมล [email protected]

เราสัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนตัว) ของฮ่องกง (Personal Data (Privacy) Ordinance of Hong Kong) เราจะไม่ขาย แบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทหรือองค์กรอื่นใด ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ ใช้เพื่อการทำงานขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนและผู้ให้บริการที่เราทำการคัดเลือกมาดูแลด้านการบริหารเงินบริจาค การออกใบเสร็จรับเงิน และการติดต่อสื่อสาร กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา